OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

ĆWICZENIA RENEGADE – informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 roku, odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.


Wójt Gminy Stryszów
/-/ Szymon Duman

OGŁOSZENIE – SZKODY POWODZIOWE !!!

 OGŁOSZENIE – SZKODY POWODZIOWE !!!

Wójt Gminy Stryszów zwraca się prośbą o przekazywanie do Urzędu Gminy w Stryszowie informacji na temat szkód powstałych na drogach gminnych i przydrożnych rowach, w wyniku obfitych opadów deszczu

Zgłoszenia prosimy przekazywać pisemnie na dziennik podawczy lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gmina prowadzi sukcesywny monitoring aktualnej sytuacji.

Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco w celu weryfikacji i oszacowania wielkości szkód.

W dniu dzisiejszym akcje ratunkowe prowadzone są od wczesnych godzin rannych i będą trwały, aż do odwołania.

Wszystkie zgłoszone interwencje zostaną sprawdzone i w miarę możliwości będą zabezpieczane na bieżąco.

Jednocześnie prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji w obrębie swoich posesji.

 

Wójt Gminy Stryszów

(-) mgr Szymon Duman

Stryszów, dnia 23.05.2019 r.

Ulewne deszcze

W związku z sytuacja kryzysową spowodowaną ulewnymi deszczami Urząd Gminy Stryszów podjął bezzwłocznie  działania,  aby na bieżąco minimalizować szkody spowodowane przez ulewę.

Wszystkie jednostki gminnych ochotniczych straży pożarnych są w terenie i zabezpieczają mienie mieszkańców. Ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego na ternie gminy i uruchomiono procedury wynikające z planu ochrony przed powodzią.

Został powołany gminny zespól zarzadzania kryzysowego

Zabezpieczono i wydano  worki z piaskiem.

Na bieżąco wypompowywana jest woda z piwnic według zgłoszeń mieszkańców.

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 maja 2019 r. W sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z roku 2019 poz. 506). W związku z utrzymywaniem się wysokiego stanu wody w rzekach na terenie Gminy Stryszów,

zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 23.05.2019 od godz. 900 ogłaszam na terenie gminy stan pogotowia przeciwpowodziowego.

§ 2

W związku z ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego polecam:

1)      uruchomić procedury wynikające z Operacyjnego Planu Ochrony przed Powodzią Gminy Stryszów,

2)     monitorować stan wód w rzekach na terenie Gminy,

3)     dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,

4)     nawiązać współpracę ze służbami, strażami, jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie przygotowania na wystąpienie zagrożenia powodziowego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Wójta Sekretarz Gminy

mgr.inż Wacław Radoń

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północno-wschodniej, Małopolski południowo-wschodniej, Małopolski zachodniej, Małopolski południowej

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

·        ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

·        unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

·        ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

·        osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

·        śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

OSTRZEŻENIE  O  ZANIECZYSZCZENIU  POWIETRZA nr NCK.5531.25.2018

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10
Przewidywana wielkość zanieczyszczenia Powyżej – 150 μg/m3
Obszar Małopolska: południowa, południowo-wschodnia, północna, Kraków
Termin Do godz. 24:00 dnia 5.03.2018 r.
Uwagi Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia - Opady marznące/1
Obszar - województwo małopolskie
Ważność - od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 02:00 dnia 08.02.2018
Przebieg- Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 80%
.