OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZÓW o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszów oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią.