O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/112/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 24 lutego 2016r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica w zakresie przeznaczenia części terenów upraw polowych (bez zabudowy) na tereny upraw polowych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 czerwca 2017r. do dnia 30 czerwca 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie, w godzinach od 900 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Stryszowie o godz. 1400.

Czytaj więcej...