O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie uchwały nr XIII/112/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica w zakresie przeznaczenia części terenów upraw polowych (bez zabudowy) na tereny upraw polowych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Stryszowie, 34 -146 Stryszów 149,                 w terminie do dnia 25 maja 2016r.
Wnioski wykraczające poza zakres zmiany określonej w wyżej wymienionej uchwale Rady Gminy nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury planistycznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Czytaj więcej...