Ogłoszenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie Uchwały Nr XXVII/225/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów

Ogłoszenie Wójta Gmina Stryszów

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

informuję o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie
Uchwały Nr XXVll/225/2017 z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Zakrzów

  • Z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów 149 oraz na stronie internetowej Urzędu (Biuletyn Informacji Publicznej).
  • Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz.1073 ze zm.), każdy ma prawo do wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z niego wypisów i wyrysów.

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów

Stryszów, dnia 13 lipca 2017r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) oraz Uchwały Nr XIV/118/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 13 kwietnia 2016r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca 2017r. do dnia 18 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Stryszowie o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stryszów, z podaniem imienia i nazwiska lub na-zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2017r.

Czytaj więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów

4 lipiec 2016r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz.778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie uchwały nr XIV/118/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Stryszowie, 34 -146 Stryszów 149, w terminie do dnia 5 sierpnia 2016r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

informuję o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie uchwały Nr VII/54/2015 z dnia 22 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszów dla obszaru sołectwa Zakrzów

Czytaj więcej...