Uczniowie podstawówek na Zielonych Szkołach


Jak co roku uczniowie szkół podstawowych w gminie Stryszów mieli okazję skorzystać  z edukacyjnych wyjazdów na „Zielone szkoły”. Tym razem 90 dzieci – uczniów trzech szkół podstawowych w Stryszowie, w Dąbrówce i w Łękawicy wyjechali na 10 dniowe turnusy do Jantaru i Sztutowa, nadmorskich miejscowości o dużych walorach przyrodniczych i uzdrowiskowych. Było to możliwe dzięki realizacji projektu  pn. „Zielone szkoły dla uczniów szkół podstawowych  w Stryszowie, w Dąbrówce i w Łękawicy”, dofinansowanego w wysokości 18 712,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem wyjazdów była profilaktyka zdrowotna dzieci, podyktowana częstymi chorobami górnych dróg oddechowych uczniów. Całkowita wartość zadania wyniosła 96 560 zł. Różnicę pomiędzy dotacją WFOŚiGW a całkowitą wartości pokryli rodzice dzieci uczestniczących w wyjazdach.

Dzięki zorganizowanym wyjazdom uczniowie mieli możliwość poznawania środowiska nadmorskiego oraz zapoznania się z problemami związanymi z zagrożeniami wybrzeża morskiego. Podczas pobytów dzieci korzystały z inhalacji solankowych, kąpieli i spacerów brzegiem morza w celu uodpornienia organizmu i dojodowania. W trakcie pobytów na Zielonej szkole realizowany był opracowany wcześniej program. Zajęcia edukacyjne były ukierunkowane głównie na edukację ekologiczną i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych. Miały na celu uświadomienie roli człowieka w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, poznanie i wskazywanie pozytywnych oraz negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko naturalne, przekonanie o potrzebie tworzenia rezerwatów, parków krajobrazowych, ochronie gatunkowej roślin i zwierząt. Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, obserwacji, zabaw, dawały dzieciom możliwość zdobycia doświadczenia przyrodniczego. Czynne przebywanie w terenie, ćwiczenia rekreacyjne umożliwiły uczniom praktykowanie  prozdrowotnego stylu życia i wzmocnienie własnej wartości. Ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu zjawisk przyrodniczych służył zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, uodparniał organizmy dzieci, zmniejszał podatność na stres i choroby.

Bogactwo wszelkich pozytywnych wrażeń z wyjazdów na Zielone szkoły pozostanie na długo w pamięci ich uczestników.