Kapliczki na nowo przemawiają swym pięknem

7 listopada 2018 r. dokonano odbiorów końcowych prac konserwatorskich wykonanych przy dwóch zabytkowych kapliczkach w Gminie Stryszów. Renowacje obejmowały konserwację kamiennego neogotyckiego krzyża z 1828 roku wraz z przeniesieniem na nowe miejsce obok kościoła św. Jana Kantego w Stryszowie oraz  kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Piety, zlokalizowanej przy kaplicy mszalnej w Dąbrówce.

            Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych było możliwe dzięki pozyskanym dotacjom w łącznej kwocie 15 000 zł w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKIE 2018. Całkowity koszt zadań w przypadku kamiennego krzyża wyniósł 26 800 zł
a w przypadku kapliczki z Piętą - 9 300,00 zł.

Czytaj więcej...

Dotacja PONE dla Gminy Stryszów

 

W dniu 4 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Stryszów w ramach dofinansowania zadań  realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Wymiana kotłów w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 241 833,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 483.666,00 zł.

Czytaj więcej...

WYMIANA KOTŁÓW W GMINIE STRYSZÓW Z DOTACJI UNIJNEJ

 

Gmina Stryszów realizuje kolejne wymiany kotłów starej generacji w ramach ograniczenia niskiej emisji. Tym razem dzięki dotacji unijnej w miesiącach maj - czerwiec zrealizowano wymianę 8 kotłów na paliwo stałe na kondensacyjne kotły gazowe wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. Zakres projektu pn. „Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” obejmował oprócz wymiany urządzeń grzewczych działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wdrożenie systemu kontroli kotłowni objętych projektem.

Czytaj więcej...

Uczniowie podstawówek na Zielonych Szkołach


Jak co roku uczniowie szkół podstawowych w gminie Stryszów mieli okazję skorzystać  z edukacyjnych wyjazdów na „Zielone szkoły”. Tym razem 90 dzieci – uczniów trzech szkół podstawowych w Stryszowie, w Dąbrówce i w Łękawicy wyjechali na 10 dniowe turnusy do Jantaru i Sztutowa, nadmorskich miejscowości o dużych walorach przyrodniczych i uzdrowiskowych. Było to możliwe dzięki realizacji projektu  pn. „Zielone szkoły dla uczniów szkół podstawowych  w Stryszowie, w Dąbrówce i w Łękawicy”, dofinansowanego w wysokości 18 712,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem wyjazdów była profilaktyka zdrowotna dzieci, podyktowana częstymi chorobami górnych dróg oddechowych uczniów. Całkowita wartość zadania wyniosła 96 560 zł. Różnicę pomiędzy dotacją WFOŚiGW a całkowitą wartości pokryli rodzice dzieci uczestniczących w wyjazdach.

Czytaj więcej...

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Stryszów

Gmina Stryszów przystąpiła do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.

Czytaj więcej...

Projekt Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”

WYMIANA KOTŁÓW Z DOTACJI UNIJNEJ

W 2018 r. Gmina Stryszów będzie realizować projekt pn. „Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie  4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Całkowita wartość projektu wynosi 118 396,00 zł, w tym dofinansowanie europejskie 116 619,81 zł. Wydatki kwalifikowalne projektu – 118 396,00 zł.

Głównym zakresem projektu jest modernizacja 8 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych poprzez wymianę 8 pozaklasowych kotłów starej generacji na paliwo stałe na kondensacyjne kotły na paliwo gazowe. W ramach projektu w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy obejmujące tematykę gospodarki niskoemisyjnej, problematykę oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza a także promocję proekologicznych, postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

 

Projekt „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów”


W 2017 r. gmina w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020 zrealizowała projekt pn. „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów”.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie Umowy Dotacji Nr D/273/17/21 z dnia 13.10.2017 r.

Zakres projektu obejmował wymianę łącznie 66 szt. kotłów starej generacji w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów na 49 szt. kotłów na paliwo stałe (ekogroszek) spełniających wymogi ekoprojektu oraz 17 szt. kondensacyjnych kotłów gazowych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 728 092,00 zł w tym dotacja WFOSiGW - 309 780,26 zł - dotacja PONE – 39,64% i 226 303,34 zł - budżet gminy – 28,96%.

Kolejne środki unijne dla gminy Stryszów

Gmina Stryszów pozyskała kolejne środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Tym razem projekt gminy złożony w ramach działania 5.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa uzyskał 100% punktów na etapie oceny merytorycznej, co sklasyfikowało gminę na pierwszym miejscu listy rankingowej. W subregionie Małopolska Zachodnia tylko 3 projekty otrzymały dofinansowanie.

Pozyskana dotacja w kwocie 5 892 493,82 zł pozwoli na realizację projektu pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”. Całkowita wartość projektu wynosi 9 997 279,69 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią 6 932 345,69 zł.

 

Czytaj więcej...

Tu na razie jest Grodzisko, ale będzie Kompleks Rekreacyjny!

W dniu 20 czerwca 2017r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru 38 projektów do dofinansowania na mocy uchwały nr 985/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO WM.

Wśród 10 projektów wybranych w całym w subregionie Małopolska Zachodnia na drugiej pozycji listy rankingowej znalazł się projekt Gminy Stryszów pn.: ”Budowa kompleksu rekreacyjnego w Dąbrówce na Grodzisku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury”.


Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu rekreacyjnego na działce gminnej nr 648/86 w m. Dąbrówka w bezpośrednim sąsiedztwie odtworzonego zabytkowego Dworu na Grodzisku. Zakres projektu obejmuje  plac zabaw dla dzieci, siłownię plenerową, boisko do gry w kosza, skate-park, miejsca postojowe  dla samochodów i rowerów, stoły rekreacyjne do gier planszowych, ukształtowanie terenu i zagospodarowanie zieleni, montaż elementów małej architektury (ławeczki, kosze itp.) monitoring i ogrodzenie. Zaprojektowany kompleks będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury turystycznej, w tym rekreacyjnej w ramach zagospodarowania otoczenia zbiornika wodnego Świnna Poręba/Jezioro Mucharskie.

Szacunkowy całkowity koszt projektu wynosi 1 359 806,56 zł w tym przyznane dofinansowanie w ramach RPO 699 756,40 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano w listopadzie 2018 r.
Do pobrania - lista projektów wybranych do dofinansowania

Kolejna edycja projektu „JUŻ PŁYWAM” w Gminie Stryszów

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2017 r. przyznano Gminie Stryszów dotację w wysokości 9 600 zł na realizację projektu JUŻ PŁYWAM. 

W tegorocznej edycji wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy. Łącznie nauką pływania objętych zostanie 75 uczniów. Zakładane rezultaty realizacji projektu obejmują zdobycie podstawowych umiejętności pływania przez 75 uczniów szkół podstawowych, zmniejszenie wad postawy u uczestników projektu, poprawa cech motorycznych i sprawności fizycznej uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego.
Całkowita wartość projektu wynosi 33 230,00 zł w tym wkład własny gminy wyniesie 23 630,00 zł i obejmuje wkład rodziców uczestników projektu w wysokości 7 500, 00 zł.

Czytaj więcej...

Fundusze unijne na Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce

CENTRUM REKREACJI GRODZISKO - PREZENTACJA

 

Fundusze unijne na Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce

Gmina Stryszów znalazła się wśród 27 Projektodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach działania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Projekt gminy Stryszów pn. „Budowa Centrum Rekreacji Grodzisko w Dąbrówce”  uzyskał 78,38% punktów na etapie oceny merytorycznej, co sklasyfikowało gminę na piątym miejscu listy rankingowej. Pozyskana dotacja w kwocie 5 083 961,03 zł pozwoli na stworzenie infrastruktury turystycznej, w tym rekreacyjnej w ramach zagospodarowania otoczenia zbiornika wodnego Świnna Poręba/Jezioro Mucharskie dla potrzeb związanych z obsługą ruchu turystycznego nad akwenem wodnym. Efektem końcowym będzie nowo powstały, ogólnodostępny kompleks rekreacyjny GRODZISKO w miejscowości Dąbrówka o pow. 3,22 ha, obejmujący 4 strefy rekreacyjne:

  • Strefę 1 - Budynek główny/wielofunkcyjny i plac z fontanną,
  • Strefę 2 - Plażę trawiastą i pole piknikowe,
  • Strefę 3 - Plażę trawiastą,
  • Strefę 4 - Marinę, pomost oraz plażę piaszczystą,

Centrum Rekreacji Grodzisko w Dąbrówce - koncepcja zagospodarowania - pobierz PDF

W budynku wielofunkcyjnym zlokalizowane będą: punkt informacji turystycznej, świetlica sportowa, fandolandia, pomieszczenia usługowe, kawiarniano-restauracyjne, pomieszczenia ratowników, pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 837 500,83 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią 7 531 794,20 zł.

Według wstępnych założeń projekt ma być zrealizowany do czerwca 2020 r.

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania – do pobrania

http://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-3--zagospodarowanie-rekreacyjne-i-turystyczne-otoczenia-zbiornikow-wodnych---rpmp-06-03-03-iz-00-12-098-16/wybor-projektow-do-dofinansowania/Lista_wynikow_6-3-3_06122017.pdf

Stryszów, 07.12.2017 r.

Termomodernizacja obiektów publicznych

Środki unijne dla Stryszowa – Termomodernizacja obiektów publicznych   W dniu 28 marca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs w ramach  działania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W zorganizowanym naborze złożonych zostało łącznie 121 wniosków, z czego 74 projektów uzyskało dofinansowanie  modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Gmina Stryszów znalazła się wśród 16 projektodawców z Małopolski Zachodniej, którym przyznano dofinansowanie. Zgodnie z Uchwałą  Nr 482/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. projekt gminy Stryszów pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i uzyskał jedną z najwyższych ocen - 96,15% tj. 50 pkt., co dało gminie drugą pozycję w Subregionie Małopolska Zachodnia. Całkowity koszt projektu wynosi 2 916 199,84 zł, w tym przyznana dotacja 1 100 827,36 zł. W zakresie projektu przewidziano kompleksową modernizację energetyczną trzech budynków użyteczności energetycznej prowadzącą do poprawy ich efektywności energetycznej, w tym obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Projektem objęto budynek Ośrodka Zdrowia w Stryszowie oraz budynki placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Stroniu oraz budynek Gimnazjum w Zakrzowie, będący w trakcie przekształcania w Szkołę Podstawową w Zakrzowie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa systemów grzewczych i zastosowanie technologii OZE tj. instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła do celów c.w.u. Dodatkowo w zakresie prac w budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie zaplanowano przebudowę dachu i budowę windy dla niepełnosprawnych. Realizacja przedsięwzięcia ma zakończyć się w 2018 r. 
Do pobrania – Lista projektów wybranych do dofinansowania

JUŻ PŁYWAM - Małopolski Projekt Nauki Pływania

Gmina Stryszów zakwalifikowała się do realizacji projektu Województwa Małopolskiego „Już pływam”. Od 14 marca 2016 r. realizowane są zajęcia, dzięki którym uczniowie trzech szkół podstawowych w Stroniu, Dąbrówce i Łękawicy  uczestniczą w kursach nauki pływania. Zajęcia z instruktorem pod nadzorem ratowników i opiekunów prowadzone są na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Łącznie bierze w nich udział 45 dzieci z klas I-IV.

Czytaj więcej...