Z wdzięcznością i uznaniem – Św. Onufry dla Zasłużonych

Podczas uroczystej sesji, którą zorganizowano 21 grudnia 2016 r. w Ośrodku Caritas w Zakrzowie - Wójt oraz Rada Gminy nadała tytuły „Zasłużony dla Gminy Stryszów” Jadwidze Wietrznej oraz Marianowi Wieczorkowi. Jednocześnie sympatycznym mianem „Dobrodziej Gminy Stryszów” Jan Wacławski postanowił wyróżnić Krakowski Bank Spółdzielczy, który wspiera sukcesywnie liczne gminne inicjatywy na niwie kultury i sztuki. Statuetkę "Dobrodzieja”  wręczono dyrektorowi wadowickiej placówki KBS Przemysławowi Pawlikowi,

Jadwiga Wietrzna – Zasłużona dla Gminy Stryszów

W latach 1973 – 1977 studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra matematyki. Początkiem lat dziewięćdziesiątych zakłada Stowarzyszenie Europejskie Centrum Ekologii i Turystyki z siedzibą w Stryszowie. Organizowane warsztaty, wyjazdy studyjne przekonują część rolników z terenu gminy do zakładania gospodarstw agroturystycznych i wytwarzania zdrowych produktów lokalnych. Od 2006 r.  współzałożycielka EKOCENTRUM  Międzynarodowej Koalicji Ochrony Wsi Polskiej. – pierwszego w Polsce miejsca, gdzie można zobaczyć działające ekologiczne rozwiązania. Bazuje na tradycyjnym, ekologicznym gospodarstwie. Można tutaj pomieszkać w ekologicznym domu z gliny i słomy ogrzewanym i zasilanym energią ze słońca i wiatru, a także uczestniczyć w rożnych imprezach o charakterze edukacyjnym, propagujących ekologiczne technologie oraz harmonijny zgodny z naturą styl życia. W EKOCENTRUM ICPPC od dawna nowoczesne technologie współpracują  z tradycyjnymi. Stary dom, zaopatrzony w świetliki rurowe i kolektory słoneczne jest siedzibą Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC. Od ponad dekady do EKOCENTRUM ICPPC przyjeżdżają goście z Polski  i z zagranicy. Od 2006 r. Dyrektorka EKOCENTRUM  ICPPC. Prowadziła wiele przedsięwzięć m.in. takie jak: organizacja i współprowadzenie wielu szkoleń, seminariów, konferencji, forum, protestów i innych wydarzeń edukacyjno-informacyjnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym; spotkania z przedstawicielami Europejskiego Parlamentu, Rządu RP, politykami. Wiele tych wydarzeń odbywało się w Gminie Stryszów. Główny partner dwuletniego projektu pt. „Wzmocnienie pozycji socjalno – ekonomicznej kobiet rolniczek w Polsce” . Projekt realizowany w gminie Stryszów. Szkolenia w zakresie domowego przetwórstwa, ekoturystyki, ekologii. Ekoturystyka, ekologia i rolnictwo” ; realizowany też w Gminie Stryszów. Założycielka organizacji, odpowiedzialnej za stworzenie sieci gospodarstw ekoturystycznych, współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami, pisanie aplikacji, realizowanie wielu projektów, pisanie raportów, koordynacja 130 gospodarstw, promocja w Polsce i poza granicami, współpraca z biurami turystycznymi, szkolenie rolników, organizacja warsztatów w zakresie ekologicznej turystyki, rolnictwa ekologicznego i ekologii. Projekt realizowany też w Gminie Stryszów. Seminaria: „Lokalne działania, globalne efekty – Ekologiczna wieś XXI wieku”, ,„Nowe spojrzenie na życie na wsi” - Seminarium realizowane w Stryszowie. W 2002 r. Jadwiga Wietrzna została laureatką prestiżowej nagrody Goldmana w dziedzinie ochrony środowiska. W EKOCENTRUM ICPPC na terenie gminy Stryszów goszczono: 2000 r. – Konsula USA, 2002 -  Księcia Karola oraz Ambasadora UK, w 2009r. - Laureata Oskara Jana A.P. Kaczmarek, w 2010 r. - 30 najpiękniejszych kobiet z całego świata, między innymi z Panamy, Korei, Tajlandii, Wenezueli, Ekwadoru, Kanady, Hondurasu, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Anglii, Niemiec, Włoch, Bułgarii i Portugalii. To finalistki wyłonione w Eliminacjach Narodowych w ramach konkursu MISS SUPRANATIONAL 2010, w 2012- znanego kucharza Tomasza Jakubiak, w 2015 r. - Przewodniczącego Sejmowej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Jarosława Sachajko. Pani Jadwiga Wietrzna skutecznie zabiega o pozyskanie środków na realizację projektów zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, w tym unijnych. Działania Ekocentrum przyczyniają się do propagowania ekologicznego trybu życia i pokazują jak w praktyce chronić dziedzictwo kulturowe i biologiczne polskiej wsi. ICPPC jest organizatorem wielu hepeningów przeciwko GMO, występując z apelami do Rządu, parlamentu, samorządów rożnych szczebli, organizacji pozarządowych, do przedstawicieli innych krajów.

Marian Wieczorek - Zasłużony dla Gminy Stryszów
W swoim życiu pełnił społecznie szereg funkcji, niektóre z nich to: w latach  1970 r. - 2010 r. radny Rady Gminy, w latach 1994 – 2002 członek Zarządu Gminy Stryszów, w latach 1982 – 2002 sołtys sołectwa Stryszów, w latach 1972 – 2002 Komendant Obrony Cywilnej w gminie Stryszów,  w latach 1980 – 2007 ławnik Sądu Rejonowego. Jako radny i trzydziestoletni sołtys był inicjatorem wielu działań gospodarczych, społecznych, kulturalno – sportowych.
Do jego głównych inicjatyw należała rozbudowa Szkoły Podstawowej w Stryszowie wraz z salą gimnastyczną, budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Dużym wsparciem dla samorządu gminnego było zbieranie zgód na wejście w teren przy realizacji sieci telefonicznej, kanalizacji sanitarnej budowy gazociągu na terenie Stryszowa była praca wykonywana przez Pana Mariana Wieczorka. Biorą pod uwagę strukturę agrarną gruntów na terenie gminy wymagało to ogromnego wysiłku, tym bardziej, że w przypadku niektórych osób uzgodnienia trwały nawet kilka godzin. Radny Wieczorek zabiegał o zrównoważony rozwój gminy ze szczególnym akcentem na własne sołectwo. Dotyczyło to poprawy bezpieczeństwa poprzez doposażeniem OSP w samochody, sprzęt i odzież ochronną, modernizację i budowę dróg i chodników, oświetlenia ulicznego.
Jego pasja to sport, od 1960 r. kieruje działalnością sportową LZS Stryszów, a od 1980 r. LKS „Chełm” Stryszów do dnia dzisiejszego. Był głównym inicjatorem budowy boiska sportowego w Stryszowie, które wybudowano całkowicie w czynie społecznym, a oddano go do użytku w 1968 r. Boisko to było przez wszystkie lata aż do dnia dzisiejszego rozbudowywane, modernizowane tak, że powstał piękny stadion sportowy, który jest teraz wizytówką gminy. Dzięki kilkudziesięcioletniej działalności w tym klubie, gdzie był zawodnikiem, pracownikiem, trenerem i zawsze działaczem społecznym, a także długoletnim prezesem przyczynił się do rozwoju sportu stryszowskiego.  Do wszystkich zadań i obowiązków jakie pełnił i wykonywał wkładał wszystkie swoje siły fizyczne i umysłowe, swoje życie i swój czas prywatny, żeby podnosić standard życia społeczności lokalnej gminy Stryszów. Od 2000 r. prezes Klubu jest organizatorem,  w miesiącu lipcu Święta Sportu, w którym udział biorą przedstawiciele wszystkich sołectw. Na obiekcie sportowym organizowanych jest wiele imprez kulturalnych i sportowych, między innymi markowego Pikniku Pożegnanie lata, dożynek gminnych. Przedstawione osiągnięcia stanowią skromny element działalności Pana Mariana Wieczorka.