Gmina w liczbach

 

Zasoby ludzkie

Liczba mieszkańców gminy (pobyt stały)

6 834 osób (stan na 31.12.2013 r.)

Liczba mężczyzn

3357 osób

Liczba kobiet

3477 osób

Gospodarka

Dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca

2 858 zł/mieszkańca

Stopa bezrobocia

13,2% (stopa bezrobocia dla całego
powiatu wadowickiego)

Liczba osób bezrobotnych w gminie

320 osób

Liczba zarejestrowanych osób prowadzących
działalność gospodarczą

309 podmiotów

Przestrzeń

Powierzchnia gminy

4 604 hektarów

Liczba sołectw

6

Gęstość zaludnienia

1,48 osoby/hektar

Grunty według struktury użytkowania

grunty orne

2 493 ha

użytki zielone

313 ha

lasy

1 264 ha

sady

36 ha

Infrastruktura

Długość dróg na terenie gminy łącznie

105  km, w tym:

Długość dróg gminnych

80 km

Długość dróg powiatowych

25 km

Długość dróg krajowych

0 km

Długość sieci kanalizacyjnej

75,9 km

Długość sieci wodociągowej

 26,4 km

Edukacja (stan na 01.09.2013r.)

Liczba przedszkoli

2

Liczba szkół podstawowych z oddz. przedszkolnymi

4 w tym  2 z OP

Liczba gimnazjów

1

Liczba przedszkolaków

248  (11 oddziały)

Liczba uczniów w szkołach (wraz z oddz. przedszkolnymi)

494  ( 418 SP + 76 OP)

Liczba uczniów w gimnazjach

234 (11 oddziałów)